Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Gdańsk 25.10.2019
ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI (NWZC)

Szanowne Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Regionu Pomorskiego.

Zgodnie z zapisem § 45 pkt 5 Statutu naszego Stowarzyszenia, Zarząd Regionu (ZR) Uchwałą nr 1 z dnia 23.10.2019, zwołuje z własnej inicjatywy, w dniu 10 listopada 2019 o godzinie 12:00 w FELUCE, Osiedlowym Klubie SM „Żabianka” FELUKA, mieszczącym się w Gdańsku, przy ulicy Gospody 10 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w celu uzupełnienia listy Delegatów z naszego regionu na Krajowe Zjazdy Delegatów.

Powodem zwołania NWZC jest fakt, że 23-24.11.2019 w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów naszego Stowarzyszenia, na którym będą podejmowane decyzje dotyczące składu władz krajowych KOD. Nasz Region Pomorski powinien być dobrze do tak ważnego wydarzenia przygotowany i mieć na nim pełną, aktualną reprezentację w osobach 11 Delegatów. Na dzień dzisiejszy lista naszych Delegatów nie jest kompletna i trzeba ją dla dobra naszego regionu uzupełnić o nowych członków. Na obecnej liście Delegatów także znajdują się osoby, które w przeszłości, tej bliskiej i tej dalekiej, deklarowały rezygnację z mandatu, członkostwa czy innej formy aktywności w KOD, lecz nie dopełniły formalności i nie złożyły oficjalnego, podpisanego własnoręcznie dokumentu, czym blokują miejsce innym. ZR wzywa obecnych na liście Delegatów członków o podjęcie decyzji i dopełnienie formalności do dnia 03.11.2019.

W związku z powyższym Zarząd Regionu postanowił jak na wstępie Zawiadomienia.
w imieniu Zarządu Regionu Komitetu Obrony Demokracji
Ewa Topór-Nawarecka
Przewodnicząca Zarządu

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD (NWZC) zwołanego na dzień 10.11.2019

1. NWZC odbędzie się w Gdańsku w Klubie Osiedlowym SM „Żabianka” FELUKA, Adres: ul. Gospody 10, 80-344 Gdańsk

2. NWZC zostanie otwarte przez przewodniczącą lub wiceprzewodniczącego ZR:

a. w pierwszym terminie o godz.: 12:00 w przypadku potwierdzenia obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w  regionie.

b. w drugim terminie o godz.: 13:00 bez względu na liczbę obecnych członków.

3. Wybór komisji uchwał oraz komisji skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego i Prezydium (Z-ca i Sekretarz) NWZC

5. Wybór uzupełniający listę Delegatów Regionu Pomorskiego na KZD.

a. Zgłaszanie kandydatur na listę Delegatów.

b. Przedstawienie listy kandydatów przez Przewodniczącego.

c. Prezentacje indywidualne kandydatów

d. Pytania do kandydatów.

6. Głosowanie.

7. Przerwa 15 minut

8. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

9. Przyjęcie uchwał NWZC

10. Zakończenie NWZC. (około godz.: 15:00)

Ewa Topór-Nawarecka
Przewodnicząca Zarządu Regionu

 

 

25.10.2019
REGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI (NWZC) zwołanego na dzień 10.11.2019 w Gdańsku

                                                        1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                                     §1

1. NWZC jest najwyższą władzą w regionie i zwoływane jest na podstawie § 45 ust.5 Statutu wyłącznie do rozpatrywania spraw przedstawionych w zawiadomieniu o zebraniu.
2. NWZC jest zwoływane przez Zarząd Regionu (ZR) w terminach i na zasadach określonych w Statucie.
3. Przebieg NWZC oraz jego kompetencje określają Statut Stowarzyszenia oraz niniejszy regulamin.

                                                               2. UCZESTNICTWO W NWZC

                                                                                          §2

1. Wszyscy zwyczajni członkowie z danego regionu mają prawo i obowiązek brać udział w NWZC, a każdy z członków uprawnionych do głosowania ma prawo do jednego głosu.
2. Na podstawie listy członków, ZR wystawia pisemny mandat dla każdego z członków.
daty są wydawane członkom za pokwitowaniem na liście obecności.
3. Mandaty są wydawane członkom za pokwitowaniem na liście obecności.
4. Mandat członka nie może być przekazany innej osobie.

                                                                                           §3

1. W obradach regionalnego walnego zebrania członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, posiadający prawo głosu,
b. z głosem doradczym:
i. zaproszeni gości
ii. przedstawiciele Zarządu Głównego

                                                                 3. ZASADY GŁOSOWANIA

                                                                                          §4

1. Uchwały NWZC zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. W sprawach personalnych, w tym przy wyborach, na wniosek choćby jednego członka obecnego na zebraniu, zarządza się głosowanie tajne.
3. W pozostałych sprawach głosowanie tajne na wniosek członka przeprowadza się za zgodą wyrażoną w głosowaniu jawnym przez NWZC.
4. W głosowaniu jawnym oddanie głosu na kandydata odbywa się przez podniesienie ręki z mandatem.
5. W głosowaniu tajnym głosy oddawane są na kartach wyborczych ostemplowanych pieczęcią Stowarzyszenia, wręczanych członkom przez komisję skrutacyjną po okazaniu mandatu.
6. Karta wyborcza staje się nieważna, gdy głosujący całkowicie ją przekreślił, zniszczył, bądź głosował na większą liczbę kandydatów niż liczba osób wybieranych.

                                                  4. OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA

                                                                                              §5

1. Podstawą do otwarcia obrad NWZC w pierwszym terminie jest potwierdzenie obecności co najmniej połowy członków, zgodnie z §2 i §3.
2. W przypadku, gdy w pierwszym terminie brak jest potwierdzenia obecności co najmniej połowy członków, obrady NWZC zostają otwarte w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, ale nie wcześniej niż po upływie pełnej godziny od pierwszego terminu.

                                                                                              §6

1. Obrady NWZC otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący ZR, który po powitaniu członków i gości przeprowadza wybory przewodniczącego NWZC (Przewodniczący) i jego zastępcy.
2. Kandydatury zgłasza ZR oraz członkowie.
3. Przewodniczącego i jego zastępcy odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
4. Po ogłoszeniu wyniku wyborów, kierownictwo obrad przejmuje Przewodniczący.

                                                                                           §7

1. Przewodniczący podaje do wiadomości liczbę członków biorących udział w zebraniu, liczbę głosów potrzebnych do podjęcia uchwał, zgodnie ze Statutem, a także stwierdza, czy NWZC jest zdolne do podejmowania uchwał na podstawie statutu i niniejszego regulaminu.
2. Następnie Przewodniczący zarządza dyskusję i głosowanie jawne nad porządkiem obrad.

                                                5. PORZĄDEK OBRAD NWZC
                                                                                          §8 

1. Proponowany porządek obrad NWZC ustala ZR i podaje do wiadomości co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

2. Porządek obrad NWZC powinien obejmować:
a. Wybór komisji uchwał oraz komisji skrutacyjnej.
b. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów (Delegatów).
c. Przyjęcie uchwał regionalnego walnego zebrania.

                                                     6. WYBORY KOMISJI NWZC

                                                                                        §9

1. Kandydatury do komisji NWZC przedstawia Przewodniczący, z tym że do komisji uchwał kandydować mogą wszyscy biorący udział w zebraniu, natomiast do komisji skrutacyjnej wyłącznie obecni członkowie posiadający bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Do komisji uchwał i do komisji skrutacyjnej wybiera się 3 osoby, a do komisji skrutacyjnej, o ile członkowie nie zgłoszą wniosku o powiększenie składu, a NWZC to zaakceptuje.
3. Komisje NWZC są wybierane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Dopuszcza się jednoczesne głosowanie na całą listę kandydatów w przypadku, gdy ilość kandydatów na liście równa się liczbie osób wybieranych.

                                                          7. WYBORY DELEGATÓW

                                                                                        §10

1. Kandydatem na Delegata może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia, spełniający wymogi statutowe, należący do danego regionu, o ile wyrazi na to zgodę, a nie został wybrany w skład komisji skrutacyjnej.
2. Kandydaci na Delegatów zgłaszani są przez wszystkich członków NWZC, przy czym każdy z kandydatów musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie i złożyć ją przewodniczącemu zebrania. Jeśli ten wymóg nie zostanie wypełniony kandydat zostaje skreślony z listy.
3. Kandydatury na Delegatów wpisywane są na listę kandydatów w kolejności zgłoszeń.
4. Każdorazowe zamknięcie listy kandydat wymaga uchwały NWZC.
5. Kandydaci wybierani są w głosowaniu jawnym lub tajnym. Delegatami zostają ci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.
6. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, a ostatni z nich znajduje się na liście na miejscu dalszym niż liczba miejsc do obsadzenia w danym organie, Przewodniczący NWZC zarządza dodatkowe głosowanie jawne dla rozstrzygnięcia który (lub którzy) z tych kandydatów zostają wybrani na Delegatów.

7. Liczba Delegatów wybieranych w regionie zależy od ilości członków zwyczajnych danego regionu i jest ustalana w następujący sposób:
a. każdemu z regionów przysługuje liczba dziesięciu Delegatów
b. jeśli liczba członków zwyczajnych w danym regionie przekroczy 500 – regionowi przysługuje jeden Delegat więcej.

8. Protokół z wyboru Delegatów podpisuje przewodniczący NWZC oraz wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej; protokół stanowi załącznik do protokołu obrad regionalnego walnego zebrania.

                                                        8. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ NWZC

                                                                                           §11
1. Uchwały NWZC mogą zapadać w sprawach wymienionych w § 8, jeżeli zostały one umieszczone w porządku obrad i podane do wiadomości w terminie wskazanym w § 9 ust. 1.
2. Ostateczny tekst uchwał NWZC zostaje ustalony przed poddaniem ich pod głosowanie przez komisję uchwał.

                                                                                           §12
1. Projekt uchwały regionalnego walnego zebrania powinien zawierać w szczególności :
a. tytuł uchwały,
b. określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,
c. określenie w miarę potrzeby organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów sprawujących nadzór na jej realizacją,
d. termin wejścia w życie uchwały, jeśli ma być inny niż data jej podjęcia.

2. Uchwały oznacza się numerem regionalnego walnego zebrania, numerem uchwały według kolejności dziennej oraz wskazuje się datę jej podjęcia.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący regionalnego walnego zebrania.

                                 9. TRYB PROWADZENIA OBRAD I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA

                                                                                         §13
1. Przewodniczący NWZC prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym regulaminem, a w szczególności:
a. sprawdza listę obecności i na jej podstawie stwierdza czy zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał,
b. przedstawia zebranym członkom ustalony porządek obrad oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
c. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
d. czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
e. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
f. decyduje o kolejności głosowania nad wnioskami
g. przyjmuje kandydatury na Delegatów, decyduje o kolejności zgłoszeń oraz przedkłada wnioski o zamknięcie listy kandydatów,
h. kieruje prowadzeniem wyborów Delegatów, a w razie potrzeby zarządza przerwę w wyborach,
i. przeprowadza głosowania nad uchwałami regionalnego walnego zebrania,
j. podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu NWZC,
k. po wyczerpaniu porządku obrad zamyka obrady regionalnego walnego zebrania.

2. Przewodniczący zebrania dba o odpowiedni poziom merytoryczny i rzeczowość dyskusji; w tym celu może:
a. ograniczać czas trwania przedłużającej się wypowiedzi w dyskusji,
b. najwyżej dwukrotnie udzielić głosu jednemu dyskutantowi w tej samej sprawie,
c. ograniczyć wypowiedzi w sprawach nagłych do 2 minut.

3. W przypadku równości głosów za i przeciw w głosowaniu jawnym, głos oddany przez Przewodniczącego decyduje o wyniku głosowania.

                                                                                          §14
1. Każdy członek, a także osoba biorąca udział z głosem doradczym, ma prawo wypowiedzieć się w każdej sprawie znajdującej się w porządku obrad, po zgłoszeniu się do głosu.
2. Przewodniczący regionalnego walnego zebrania udziela głosu w kolejności zgłoszenia się do głosu.

                                                                                          §15
1. Każdy członek ma prawo zażądać głosu w sprawie nagłej.
2. Sprawami nagłymi są wnioski o:
a. ograniczenie czasu wypowiedzi bądź zamknięcie listy mówców,
b. głosowanie bez dalszej dyskusji,
c. przerwanie lub odroczenie dyskusji,
d. przekazanie sprawy bez dyskusji do załatwienia zgodnie z kompetencjami,
e. zmiana sposobu prowadzenia obrad na skutek ich niezgodności z przepisami Statutu lub regulaminu.

3. Po zgłoszeniu wniosku nagłego przewodniczący regionalnego walnego zebrania zezwala na wypowiedź jednemu członkowi (delegatowi) popierającemu wniosek i jednemu występującemu przeciw wnioskowi, po czym poddaje wniosek pod głosowanie.
4. Jeżeli członek, który zażądał głosu w sprawie nagłej wypowiada się w sprawach nie związanych bezpośrednio z jego wnioskiem, przewodniczący zebrania może odebrać mu głos.

                                                                                       §16
1. Zastępca Przewodniczącego NWZC (Z-ca) pomaga Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad.

2. Z-ca Przewodniczącego prowadzi obrady na życzenie przewodniczącego w czasie:
a. nieobecności Przewodniczącego na sali obrad,
b. zabierania głosu przez Przewodniczącego jako członka,
c. dyskusji i głosowaniu nad votum nieufności dla Przewodniczącego.

3. Z-ca w czasie prowadzenia obrad ma uprawnienia Przewodniczącego.

                                                                                               §17
1. Votum nieufności dla Przewodniczącego może wnieść każdy członek. Dalsze postępowanie w sprawie votum nieufności podejmuje się, o ile wniosek zostanie poparty przez 5 dalszych członków.
2. Z chwilą zgłoszenia odpowiednio popartego wniosku wymienionego w ust. 1 Przewodniczący zebrania przekazuje Z-cy Przewodniczącego kierownictwo obrad w czasie dyskusji i głosowania.
3. Głosowanie nad votum nieufności dla Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym.

                                                                                               §18
1. Z obrad NWZC sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i jego zastępca.
2. Protokół zawiera w szczególności :
a. datę regionalnego walnego zebrania,
b. porządek obrad,
c. nazwiska Przewodniczący i Z-ca Przewodniczącego.
d. krótki opis przebiegu dyskusji,
e. wyniki głosowań,
f. numery i tytuły podjętych uchwał.

3. Do protokołu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków.
4. Przebieg NWZC może być utrwalony, niezależnie od protokołu, za pomocą aparatury utrwalającej obraz lub dźwięk.

                                                                                              §19
Zamknięcie obrad NWZC ogłasza Przewodniczący po wyczerpaniu całości porządku obrad.

                                                                        10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                                                    §20
W sprawach dotyczących sposobu prowadzenia obrad NWZC nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący, po konsultacji ze swym zastępcą, i w razie potrzeby przewodniczącą ZR, kierując się postanowieniami Statutu, ogólnie obowiązującymi zwyczajami oraz dobrem Stowarzyszenia.

                                                                                                    §21
1. Przygotowanie i zapewnienie sprawnego przebiegu obrad od strony technicznej należy do wyznaczonego przez ZR organizatora NWZC.
2. Do obowiązujących czynności organizatora należy:
a. wydawanie mandatów członkom (delegatom) za pokwitowaniem,
b. zapewnienie zapisu treści obrad i na tej podstawie sporządzenia protokołu, który podpisuje Przewodniczący, jego zastępca oraz protokolant wyznaczony przez organizatora
c. dokonanie rozliczeń finansowych związanych z organizacją NWZC

W imieniu Zarządu Regionu

Ewa Topór-Nawarecka

Przewodnicząca Zarządu

Posted in Wydarzenia.